H5791 עָוַת
bow down, bow, , crooked, falsifying, pervert

Bijbelteksten

Job 8:3Zou dan God het recht verkeren, en zou de Almachtige de gerechtigheid verkeren?
Job 19:6Weet nu, dat God mij heeft omgekeerd, en mij [met] Zijn net omsingeld.
Job 34:12Ook waarlijk, God handelt niet goddelooslijk, en de Almachtige verkeert het recht niet.
Psalm 119:78Laat de hovaardigen beschaamd worden, omdat zij mij met leugen nedergestoten hebben; [doch] ik betracht Uw geboden.
Psalm 146:9De HEERE bewaart de vreemdelingen; Hij houdt den wees en de weduwe staande; maar der goddelozen weg keert Hij om.
Prediker 1:15Het kromme kan niet recht gemaakt worden; en hetgeen ontbreekt, kan niet geteld worden.
Prediker 7:13Aanmerk het werk Gods; want wie kan recht maken, dat Hij krom gemaakt heeft?
Prediker 12:3In den dag, wanneer de wachters des huizes zullen beven, en de sterke mannen zichzelven zullen krommen, en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn, en die door de vensteren zien, verduisterd zullen worden;
Klaagliederen 3:36[Lamed.] Dat men een mens verongelijkt in zijn twistzaak; zou het de Heere niet zien?
Amos 8:5Zeggende: Wanneer zal de nieuwe maan overgaan, dat wij leeftocht mogen verkopen? en de sabbat, dat wij koren mogen openen? verkleinende de efa, en den sikkel vergrotende, en verkeerdelijk handelende [met] bedrieglijke weegschalen;

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel