Euthanasie

Bijbelteksten

Exodus 20:13Gij zult niet doodslaan.
Job 6:9En dat het Gode beliefde, dat Hij mij verbrijzelde, Zijn hand losliet, en een einde met mij maakte!
Prediker 4:2Dies prees ik de doden, die alrede gestorven waren, boven de levenden, die tot nog toe levend zijn.
Jona 4:8En het geschiedde, als de zon oprees, dat God een stillen oostenwind beschikte; en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij amechtig werd; en hij wenste zijner ziel te mogen sterven, en zeide: Het is mij beter te sterven dan te leven.
Openbaring 9:6En in die dagen zullen de mensen den dood zoeken, en zullen dien niet vinden; en zij zullen begeren te sterven, en de dood zal van hen vlieden.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel