Zaligsprekingen
μακάριος G3107 "gelukkig, gelukzalig, voorspoedig", אֶשֶׁר H835 "gelukkig, welzalig, heil, gelukzalig, welgelukzalig",

Zie ook: Artikelen Blog, Bergrede,

Inhoud

Zaligsprekingen Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament komen een aantal zaligsprekingen voor, ook wel macarismen genoemd (afgeleid van het Griekse woord μακάριος ma'karios G03107).

Zaligsprekingen van Jezus

De zaligsprekingen van Jezus vinden we in Mattheüs 6:3-11 en Lukas 6:20-22 (HSV) en markeren het begin van Jezus' openbare prediking en geeft een samenvatting van Zijn boodschap:


Zaligsprekingen in Openbaring

In de Openbaring vinden we een zevental zaligsprekingen (HSV):

Openbaring 1:3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.
Openbaring 14:13 Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.
Openbaring 16:15 Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.
Openbaring 19:9 Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.
Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.
Openbaring 22:7 Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt
Openbaring 22:14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Zaligsprekingen in Romeinen

Daarnaast zijn er nog een tweetal in de brief aan de Romeinen te vinden:

Romeinen 4:7 Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn,
Romeinen 4:8 Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.

Zaligsprekingen in het Oude Testament

Ook in het Oude Testament zijn een aantal teksten die we als zaligsprekingen kunnen beschouwen, zonder volledig te willen zijn hieronder een aantal:

Psalm 2:12 Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.
Spreuken 8:34 Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren.
Spreuken 14:21 Die zijn naaste veracht, zondigt; maar die zich der nederigen ontfermt, die is welgelukzalig.

Als we zoeken op het Hebreeuwse woord אֶשֶׁר H835 "gelukkig, welzalig, heil, gelukzalig, welgelukzalig" zijn er enige tientallen te vinden (zie de concordantie).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!