De Drie Formulieren Van Enigheid

Zie ook: Christelijke stromingen, Dordtse Leerregels, Heidelbergse Catechismus, Nederlandse geloofsbelijdenis,

De Drie Formulieren van Enigheid betreffen een drietal theologische geschriften die door de Synode van Dordrecht in 1618-1619 als de belijdenis van de toenmalige gereformeerde kerk werden aanvaard (uit deze gereformeerde Kerk zijn de Nederlandse Hervormde Kerk en later de diverse Gereformeerde kerkgenootschappen alsook de in 2004 ontstane Protestantse Kerk in Nederland (PKN) voortgekomen). Deze drie belijdenisgeschriften zijn:

In deze belijdenissen is het gedachtegoed van de Reformatie van Maarten Luther, Johannes Calvijn en Ulrich Zwingli duidelijk aanwezig. Veel formuleringen in deze geschriften gaan letterlijk terug op de Institutie van Calvijn. De eerste uitgave van de Institutie was van 1536.


Aangemaakt op 4 maart 2016, laatst gewijzigd op 5 december 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!