Psalm 151

Zie ook: Deuterocanonieke boeken, Psalmen (boek),

Psalm 151 is een toegevoegde Psalm in de LXX die als deuterocanoniek wordt beschouwd.

De psalm is ook aanwezig in de Dode Zee rollen (11QPsa-11Q5; 1ste eeuw n.C.)

Het is een lied van zeven verzen over Davids overwinning op de Filistijnse reus Goliath.

Inhoud

Tekst

  Grieks Vertaling
1 οὗτος ὁ ψαλμὸς ἰδιόγραφος εἰς Δαυιδ καὶ ἔξωθεν τοῦ ἀριθμοῦ ὅτε ἐμονομάχησεν τῷ Γολιαδ
μικρὸς ἤμην ἐν τοῖς ἀδελφοῖς μου
καὶ νεώτερος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός
μου ἐποίμαινον τὰ πρόβατα τοῦ πατρός μου
Van David. Na zijn overwinning in de strijd met Goliath.
Ik was klein onder mijn broers
En de jongste in het huis van mijn vader.
Ik heb mijn vaders kudde verzorgd
2 αἱ χεῖρές μου ἐποίησαν ὄργανον
οἱ δάκτυλοί μου ἥρμοσαν ψαλτήριον
Mijn handen maakten een muziekinstrument
En mijn vingers vormden een lier.
3 καὶ τίς ἀναγγελεῖ τῷ κυρίῳ
μου αὐτὸς κύριος αὐτὸς εἰσακούει
En wie zal proclameren voor mijn Heer?
De Heer zelf, hij hoort alles.
4 αὐτὸς ἐξαπέστειλεν τὸν ἄγγελον
αὐτοῦ καὶ ἦρέν με ἐκ τῶν προβάτων τοῦ πατρός
μου καὶ ἔχρισέν με ἐν τῷ ἐλαίῳ τῆς χρίσεως αὐτοῦ
Hij zond zelf zijn boodschapper
En nam me van het schapen van mijn vader,
En hij zalfde mij met de olie van zijn zalving.
5 οἱ ἀδελφοί μου καλοὶ καὶ μεγάλοι
καὶ οὐκ εὐδόκησεν ἐν αὐτοῖς κύριος
Mijn broers waren knap en lang,
Maar de Heer was niet blij met hen.
6 ἐξῆλθον εἰς συνάντησιν τῷ ἀλλοφύλῳ
καὶ ἐπικατηράσατό με ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτοῦ
Ik ging uit om iemand van een andere stam te ontmoeten,
En hij vervloekte me bij zijn afgoden.
7 ἐγὼ δὲ σπασάμενος τὴν παρ’ αὐτοῦ μάχαιραν
ἀπεκεφάλισα αὐτὸν καὶ ἦρα ὄνειδος ἐξ υἱῶν Ισραηλ
Maar ik trok zijn eigen zwaard,
en zo verwijderde ik de smaad over de kinderen van Israël

(Eigen vertaling)

Vertaalnotities


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!