zonen Gods

Zie ook: Elohim, Engelen,

Zonen Gods (Hebreeuws בְנֵי־הָֽאֱלֹהִים)

Inhoud

Bijbel

Er zijn in de loop van de tijd verschillende interpretaties van Genesis 6:2 en 4 gegeven. Men heeft de vertaling "Gods zonen" uitgelegd als een aanduiding van menselijke wezens (zoals: de afstammelingen van Seth, de nakomelingen van de gelovige voorouders of vooraanstaande leidinggevende figuren uit de oertijd) of als een benaming van engelen.

Naast Genesis 6:2 en 4 komt de term "zonen God" ook op andere plaatsen voor in het Oude Testament (Job 1:6; 2:1; Ps. 29:1; mogelijk Ps. 89:7 ḇənê ’ēlîm "zonen der sterken") en heeft dan altijd betrekking op hemelse wezens. In Daniel 3:25 wordt het Aramese equivalent ḇar-’ĕlâîn gebruikt voor een engel. In Job 38:7 is er een parallel met de morgensterren (cf. Jes. 14:13). In de Dode Zee-rol 4QDeutj en enkele manuscripten van de LXX wordt in plaats van de "kinderen Israëls" (Deut. 32:8) de frase "zonen Gods" gebruikt. Terwijl in 4QDeutq "engelen Gods" wordt gebruikt. In Genesis 6:4 worden ze in verband gebracht met de nefilim, waarbij niet geheel duidelijk is of deze hun nageslacht zijn of dat ze het zelf zijn.

In het Nieuwe Testament wordt een paar keer gesproken over "kinderen [of zonen] Gods" (Luk. 20:36; Joh. 1:12; 11:52; Rom. 8:14, 16, 19, 21; 9:8; Gal. 3:26; Fil. 2:15; 1 Joh. 3:1-2, 10; 5:2), maar hier gaat het om mensen die tot geloof zijn gekomen, terwijl in de Oudtestamentische passages hier geen sprake van is omdat deze "zonen Gods" bij God (in de hemel) konden komen om daar te vergaderen (Job 1:6) of zelfs mensen te hulp konden schieten (Dan. 3:25).

De meeste uitleggers menen tegenwoordig op grond van bovengenoemde Bijbelse gegevens en gegevens uit de literatuur van omliggende landen dat met de bĕnê-hāʾĕlōhîm wezens worden bedoeld die behoren tot de categorie van de goden, ie. engelen of demonen.

Naast de term בְנֵי־הָֽאֱלֹהִים "zonen Gods" komt ook, als aanduiding voor het volk Israël, de term בְּנֵ֥י אֵֽל־חָֽי "zonen van de levende God" (Hos. 1:10) voor.


Terminologie

De בְנֵי־הָֽאֱלֹהִים bĕnê-hāʾĕlōhîm "zonen van God" of "zonen van de goden", afhankelijk of mijn Elohim wil aanduiden specifiek voor God of meer algemeen voor goden of hemelse wezens (E. Klein, p. 29). In het Aramees komt de term בַר־אֱלָהִֽין ḇar-’ĕlâîn "zoon van de goden" (Dan. 3:25) voor als aanduiding voor een engel.

In diverse Semitische talen komt de term "zonen Gods" ook voor en is een verdere aanwijzing wie hiermee worden bedoeld. In het Ugaritisch komt de term bn il voor en uit KTU² 1.40 blijkt dat er de goden mee worden bedoeld. Verder bevestiging vinden we in KTU² 1.65 waar het driemaal wordt gebruikt: il bn il "El, de zonen van El", dr bn il "de cirkel van de zonen van El" en mphrt bn il "alle zonen van El" (K. v. Toorn, p. 795). Hierbij kan 'El' ook worden vertaald met God. De frase bn ilm "zonen van de goden" komt diverse malen voor in de Ugaritische literatuur (Marvin H. Pope, El in the Ugaritic texts, p. 49), terwijl ook de frase phr bn ilm "de vergadering van de zonen Gods" meermalen is gevonden (TDOT; Marvin H. Pope, A Divine Banquet at Ugarit). De term bn ʾlm "zonen van El" komt ook voor op het Foenicische Arslan Tash Amulet No. 1 (Chuck Haberl, Arslan Tash Amulet No. 1 (AT1)) in de betekenis van hemelse wezens.

In de Dode Zee-rollen worden de bĕnê-hāʾĕlōhîm geïdentificeerd als engelen (1Q20, 4Q180, 4Q265-273).


Jodendom / Christendom

Vanaf de 2de eeuw n.C. zien we de interpretatie dat de "zonen Gods" het nageslacht van Seth is (Rabbi Shimon bar Yochai, Augustinus van Hippo, Julius Africanus, en de brieven welke toegeschreven zijn aan Clement). Als in de passage van Genesis 6 dit als onderscheid van de afstammelingen van Kaïn te zien is erg interpretatief, Seth was een zoon van Adam en in die context had je dan eerder verwacht dat er gesproken wordt over "kinderen Adams", of gewoon "kinderen Seths".

Apocrief

In het tweede apocriefe boek van Henoch (1ste eeuw n.C.) wordt een lijst gegeven van gevallen engelen en dat die "zonen Gods" worden genoemd (R.H. Charles [1917], Henoch, LXIX.4; LXXI.1).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!