3Q15, Koperen Rol

Zie ook: Dode Zee-rollen, Schatten,

De Dode Zee-rol 3Q15, meer bekend als de Koperen Rol werd op 15 maart 1952 gevonden (Wise, Michael (2005). A New Translation: The Dead Sea Scrolls. New York: Harper Collins Publisher. pp. 211–223) en is in tegenstelling tot de andere rollen van koper. De koperen rol was in een zeer geoxideerde toestand en gebroken in twee afzonderlijk opgerolde delen. In zijn oorspronkelijke toestand gemeten 0,3m breed, 2,4 m lang en ongeveer 1mm dik en de tekst is in het Hebreeuws.

Inhoud

Vertaling

Kolom 1

1 In de ruïne die in het dal van Achor is, onder de 2 treden, met de ingang aan de oostkant een afstand van veertig 3 ellen: een kluis van zilver en het schip - 4 zeventien talenten door het gewicht. ΚΕΝ 5 In het graf van Ben Rabba, in de derde laag: 6 honderd staven van goud. In de grote waterbak die op de binnenplaats 7 van de zuilengalerij, aan de onderzijde verborgen door een afdichtring, 8 tegenover de bovenste opening: negenhonderd talenten van zilveren munten. 9 In de ruïneheuvel van Kohlit: vaten van cijns - allemaal flessen - en hogepriesterlijke kleding. 10 Al de cijns en de schatkist zijn zeven 11 en de tweede tiende. Opening van de bron is aan de rand van het aquaduct, zes 12 ellen ten noorden van de wassing. ΧΑΓ 13 In de gepleisterde reservoir van Manos, bij de afdaling naar links, 14 drie ellen van de bodem: [zil]veren munten 15 in totaal veertig [tal]enten.

Kolom 2

1 In de cisterne onderaan de treden: 2 tweeënveertig talenten [blanco] ΗΝ 3 In de grot van de oude wassershuis, ... op het 4 derde terras: vijfenzestig staven van goud. DE 5 In de grafkamer een cisterne met zeventig talenten van zilveren munten. 6 In een cisterne in de grafkamer met zeventig talenten van zilveren munten. 7 In de cisterne tegenover de oostelijke poort, 8 op een afstand van negentien ellen: daarin zijn vaatwerk. 9 En in de leiding van het reservoir: tien talenten van zilveren munten. DI 10 In de put, die is onder de muur op het oosten, 11 in de uitloper van de rots: zes potjes van zilveren munten. 12 De ingang van het reservoir is onder de grote drempel. 13 In de oostelijke vijver van Kohlit, in de 14 noordelijke hoek, graaf vier ellen: 15 tweeëntwintig talenten.

Kolom 3

1 Op de binnenplaats ... onder de zuidelijke 2 hoek, op negen ellen: vaatwerk voor cijns van zilver en goud, 3 sprengbekkens, bekers, schalen, kannen 4 in totaal 609. 5 Onder de andere hoek - de oostelijke - 6 graaf zestien ellen: veertig 7 talenten van zilveren munten. TP [blanco] 8 In de spelonk in Milcham, op de noordzijde: 9 accijnsvaten, priesterlijke kleren. De ingang 10 is onder de westelijke hoek. 11 In het graf dat in Milham, op de 12 noordoosten, drie ellen onder 13 de beengroeve: dertien talenten van zilveren munten.

Kolom 4

1 In de grote waterbak die in Kohlit, op een pilaar 2 op de noord: veertien ... talenten van zilveren munten. ΣΚ 3 In het aquaduct dat afkomstig is van ... op een afstand van 4 [een]enveer[tig] ellen als je binnenkomt, zilveren munten in totaal vijfenvijftig. 5 Tussen de twee tamarisken in het Dal van Achor, 6 rechts in het midden tussen hen, graaf drie 7 ellen: twee potten vol zilveren munten. 8 In het aarden laaggelegen deel aan de rand van Wadi Atsla: 9 zilveren munten in totaal tweehonderd talenten. 10 In het aarden laaggelegen deel op het noordoosten van Kohlit: 11 zilveren munten in totaal zeventig talenten. 12 In de grafheuvel van de vallei Sechacha, graaf een 13 el: twaalf talenten van zilveren munten.

Kolom 5

1 Aan het begin van het aquaduct van de 2 vallei Sechacha, op het noorden, onder de 3 grote steen, graaf 4 drie ellen: zeven talenten van zilveren munten. 5 In de kloof van Sechacha, in het oosten van 6 de Poel van Salomo: vaten van 7 accijns, samen met hun inventarislijst. 8 Boven Salomo's kanaal, 9 zestig ellen naar de grote steenhoop, 10 graaf 11 drie ellen: drieëntwintig talenten van zilveren munten. 12 In het graf, dat is in de Wadi Kippah 13 op het punt van binnenkomst als je gaat van Jericho naar Sechacha, 14 graaf zeven ellen: tweeëndertig talenten van zilveren munten.

Kolom 6

1 [In] de grot van de pilaar die twee 2 openingen heeft en uitzicht op het oosten, aan de noordelijke opening, graaf 3 drie ellen: daar is een urn 4 waarin een boekrol; eronder, 5  [blanco] tweeënveertig talenten van zilveren munten. 6 In de grot op de hoek 7 van de grote steenhoop, degene die 8 naar het oosten gericht, graaf bij de opening 9 negen ellen: eenentwintig talenten van zilveren munten. 10 In de Residentie van de Koningin, op de 11 westkant, graaf twaalf 12 ellen: zevenentwintig talenten van zilveren munten. 13 In de grafheuvel bij de doorwaadbare plaats van de ...

Kolom 7

1 Hogepriester, graven 2 negen ellen: tweeëntwintig ... tal[enten van zilver.] 3 In het aquaduct van de ... 4 ... het noordelijke reservoir ... 5 met vier zijden, 6 met vanaf zijn rand vierentwintig ellen: 7 vierhonderd talenten [blanco] 8 In de grot, dat is naast de 9 Beit-Chachosh graaf zes ellen: 10 zes zilveren stven [blanco] 11 InDok, onder de oostelijke hoek van 12 het wachthuis, graaf zeven ellen: 13 tweeëntwintig talenten [blanco] 14 Aan de monding van de bron van Kobizah, 15 graaf drie ellen in de richting van de stenen muur: 16 zestig talenten [zilver]; twee talenten van goud.

Kolom 8

1 In het aquaduct, op de weg ten oosten van Bet- 2 Achsar oostelijk van Achsar: 3 accijnsvaatwerk en ... boeken. 4 In de buitenste kloof, op de steen in het 5 midden van de schaapskooi: graaf zeventien 6 ellen eronder: 7 zeventien talenten [blanco] 8 In de steenhoop aan het begin van de kloof van de Wadi Kidron, 9 graaf drie ellen: vier talenten van zilver. 10 Op het braakliggende terrein van de vallei van ha-Sawe in de richting 11 van het zuidwesten, in de grafkamer 12 op het noorden, graaf 13 vierentwintig ellen: zesenzestig talenten. 14 Op de binnenplaats van het dal ha-Sawe, in de grafkamer, dat is in het, graaf 15 elf ellen [blanco] 16 [blanco] zeventig talenten zilver.

Kolom 9

1 Bij de duiventil, dat is aan de rand van de Wadi Nataf, meet vanaf de rand 2 dertien ellen en graaf twee en onder zeven platen: 3 vier staven van twee mina's. [blanco] 4 In de tweede ... bij de grafkamer in 5 oostelijke richting, graaf acht ellen 6 [blanco] accijns van Hasa: drieëntwintig en een half talenten. 7 In het laaggelegen gedeelte van Bet-Choron, in de laagte tegenover 8 het westen, in de uitsparing, graaf zestien ellen: 9 tweeëntwintig talenten 10 Bij Qoba: één mina zilver een gewijde tempel offerande. 11 Bij de bron in de buurt van de rand van het aquaduct, 12 op het oosten tegenover de bron, graaf 13 [blanco] zeven ellen: [blanco] negen talenten. 14 Op het droge gedeelte ten noorden van de monding van Beth 15 Tamar, bij het begin van de Ger-Pela: 16 alles wat is een gewijde tempelofferande. 17 Bij de duiventil,  in het fort van Nabata, [aan de grens ...]

Kolom 10

1 in het zuiden, op de tweede dakkamer - waarvan afdalende 2 van boven: negen talenten [blanco] 3 In de kalk gepleisterde cisterne van de bevloeiingskanalen gevoed door de Grote 4 Wadi, op de bodem van de cisterne: twaalf talenten. 5 Aan het reservoir van Beth Hakerem, aan de linkerzijde 6 Als je gaat tien passen: zilver [blanco] 7 [blanco] tweeënzestig talenten. 8 In het waterbekken van de vallei Zered (?), aan de westelijke zijde - 9 is een zwarte steen  - graaf twee ellen: 10 tot de toegang (?) direhonderd talenten 11 [blanco] goud en twintig zoenvaten. 12 Onder het Absalom Monument, aan de westelijke kant 13, graaf twee ellen: 14 [blanco] tachtig talenten. 15 In het waterbekken van de toiletten van Siloam 16 de afvoer: [blanco] zeventien talenten 17 ..., bij de vier

Kolom 11

1 hoeken: accijnsvaten en daarnaast 2 onder de zuidelijke hoek van de Stoa, 3 in Zadok's graf, onder de pilaar van het kleine portaal: 4 tien accijnsvaten van (??)hars en (??)hars. 5 In de indaling - op de top van de klif op het westen - 6 tegenover de tuin van Zadok, onder de grote 7 hoeksteen die ligt aan de rand: een gewijde offerande. 8 In het graf onder de galerij: [eenen?]veertig talenten. 9 In het graf van de gewone mensen - is het ritueel rein - 10 erin: veertien accijnsvaten, 11 en hun inventaris lijst is naast hen. 12 Bij de ingang naar het terras van de westelijke grafkamer, 13 aan de beek langs de ...: vaten in totaal negenhonderd;

Kolom 12

1 vijf talenten goud; zestig talenten bij de westelijke ingang. 2 Onder de zwarte steen. Daarnaast, onder de drempel van 3 [blanco] de crypte: tweeënveertig talenten. 4 Op de berg Gerizim, onder de stap van de bovenste spelonk: 5 één koffer en al zijn voorwerpen en zestig talenten zilver. 6 Aan de monding van de fontein van Beth Sem: zilver en goud 7 vaatwerk voor accijns, en zilver in totaal: zeshonderd talenten. 8 In het grote riool van het reservoir van Bet-Hakuk: 9 totaal een gewicht van eenenzeventig talenten en twintig mina's. 10 In de spelonk van Besach, dat is op het noorden van Kochlit, met een opening aan de noordzijde 11 en graven bij de ingang heeft: een kopie van deze lijst, 12 met uitleg en metingen en een inventaris van alles 13 [blanco] stuk voor stuk.

Nb. Dit is een rudimentaire eigen vertaling waar stellig nog fouten in kunnen zitten.


Een schatkaart?

Een van de meest bijzondere dingen is dat in de rol wordt gesproken over allerlei plaatsen waar goud en zilver zijn verborgen. Tellen we de hoeveelheden bij elkaar dan komen we tot een volgende overzicht:

Wanneer het gewicht van de schatten zoals gespecificeerd in de koperen rollen worden opgeteld komen we tot het volgende (afhankelijk van de verschillende vertalingen):

Daarnaast wordt nog eens gesproken (zonder gespecificeerde gewichtseenheden) over 165 goudstaven, 7 zilverstaven en 609 gouden en zilveren vaten. Dit alles bij elkaar vertegenwoordigt een miljardenschat en zorgde ervoor dat na de vondst iedereen ging zoeken, zonder overigens iets te ontdekken. Onder andere de bekende J.M. Allegro begon een reeks van clandestiene opgravingen om de vermeende schat te vinden (Mladen Popovi, Florentino Garcia Martinez, Adam van der Woude, De rollen van de Dode Zee, 2013, p. 391), terwijl de laatste jaren "The Copper Scroll Project" bezig is en al voor ze iets hebben gevonden dat "ze het geheim van de schatkaart hebben ontdekt".

Sommigen hebben zich wel eens afgevraagd of deze rol in verband staat met de tekst in Jesaja 45:3 "En Ik zal u geven de schatten, die in de duisternissen zijn, en de verborgene rijkdommen".

 

cf http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/2586869/1996/10/04/Qumranologen-laten-feiten-buigen-voor-de-theorie.dhtml


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!