Eredienst

Zie ook: Aanbidden, Ecclesiologie, Gemeente zijn, Kerken, Lofprijzing, Psalmzingen, Zingen,

De eredienst is een gezamenlijke vorm van godsdienstbeleving. Het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen die een eredienst uitmaken heet in het christendom ook wel een liturgie.

Inhoud

Structuur

In de meeste Nederlandse kerkgemeenschappen bestaat de eredienst uit de volgende onderdelen:

Votum en groet

Bestaande uit een zegen voor de dienst, met daarna meestal de belangrijkste zaken (zoals het benoemen van de zieken).

Het votum is van oudsher gebaseerd op Psalm 124:8 "Onze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft" en Psalm 138:8b "Uw goedertierenheid, HEERE! is in der eeuwigheid; en laat niet varen de werken Uwer handen".

De groet bestaat meestal uit een van de volgende Bijbelpassages:

"Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus" (1 Cor. 1:3).

of

"genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onzen Vader, en Christus Jezus, onzen Heere" (1 Tim. 1:2b).

of

"genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed." (Opb. 1:4-5).


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!